Zásady ochrany osobných údajov

 • 1. Všeobecné informácie

  1.1 Pezinský amatérsky filmový festival – PAFF (ďalej iba festival) je špecializovaný medzinárodný filmový festival organizovaný o.z. Kinečko (ďalej iba organizátor) so sídlom Hviezdoslavova 1, Pezinok 902 01. Cieľom festivalu je prispieť k rozvoju a prezentácii amatérskej, nezávislej, nízkorozpočtovej a študentskej filmovej tvorby a súvisiacej alternatívnej kultúry so zámerom priblížiť ju širokej verejnosti.

  1.2 Festival je rozdelený na súťažnú a nesúťažnú sekciu. Súťažná sekcia festivalu PAFF sa skladá z dvoch
  častí: zo súťaže o Najlepší film festivalu (bez obmedzenia témy a dĺžky) a súťaže X-sekundových filmov (bez obmedzenia témy, dĺžka filmov je daná poradovým číslom ročníka festivalu).

  1.3 O víťazoch súťažných sekcií rozhodujú diváci a porota pozvaných odborníkov z oblasti filmu.

  1.4 Súčasťou festivalu je tiež sprievodný program, súvisiaci s filmovou produkciou a alternatívnou
  kutúrou, ako napríklad workshopy, prednášky, diskusie, výstavy a koncerty.

 • 2. Práva a povinnosti festivalu PAFF

  2.1 O výbere filmov a časovom rozvrhnutí programu, vrátane poradia filmov, rozhoduje organizátor. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo rozhodnúť, či zaradí prihlásený film do súťažnej alebo nesúťažnej sekcie. Podmienky súťaží sú presnejšie špecifikované v sekcii Prihlasovanie filmu na stránke festivalu (www.festivalpaff.sk).

  2.2 Filmy sa premietajú v pôvodnom znení a organizátor zabezpečí slovenské titulky.

  2.3 Organizátor si vyhradzuje právo neprijať filmy, ktoré boli alebo sú oficiálne distribuované spoločnosťami, ktoré sú členmi Únie filmových distribútorov (www.ufd.sk) a boli prezentované prostredníctvom televízie, kín alebo DVD.

  2.4 Organizátor sa zaväzuje nevyužívať žiadne z prihlásených filmov ku komerčným účelom, napríklad k predaju či ďalšiemu šíreniu za účelom zisku, pokiaľ sa nedohodnú s autorom inak.

  2.5 Organizátor sa tiež zaväzuje, že všetky osobné údaje o autoroch filmov budú použité iba v súvislosti s festivalom a nebudú poskytnuté tretím stranám.

 • 3. Práva a povinnosti autorov a požiadavky na filmy

  3.1 Za autora filmu sa považuje režisér, scenárista, kameraman alebo producent, prípadne držiteľ práv filmu. Iba autor filmu môže pod svojím menom prihlásiť film.

  3.2 Autor filmu môže pochádzať z ktorejkoľvek krajiny, avšak filmy, ktoré sú nakrútené v inom ako
  slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musia byť dodané spolu s anglickými alebo slovenskými titulkami. Do súťažných sekcií sa môžu prihlásiť len autori s bydliskom na Slovensku alebo v Českej republike.

  3.3 Autor filmu prihlásením filmu poskytuje organizátorovi súhlas s verejnou produkciou prihláseného filmu v rámci festivalu, taktiež v nasledujúcich ročníkoch v rámci výberu najlepších filmov z festivalu, a tiež pri prezentácii festivalu na iných kultúrnych podujatiach a festivaloch.

  3.4 Autor filmu taktiež dáva súhlas použiť filmové fotografie a krátke ukážky z filmu na propagáciu
  a reklamu festivalu v médiách v tlačenej a elektronickej forme a tiež na propagačných materiáloch festivalu, a to vo festivalovom katalógu, propagačných letákoch, plagátoch, billboardoch a na webovej stránke festivalu.

  3.5 Autor filmu prehlasuje, že film alebo materiál použitý vo filme neporušuje autorské právo, právo duševného a priemyselného vastníctva, ani práva na ochranu osobnosti, a že voči organizátorovi festivalu PAFF nebudú v súvislosti s používaním filmu uplatnené žiadne nároky majiteľov autorských práv a práv súvisiacich s autorským zákonom.

 • 4. Záverečné ustanovenia

  4.1 Prihlásenie filmu alebo potvrdenie jeho účasti na festivale je považované za súhlas prihlasovateľa so znením tohto štatútu.

  4.2 Pokiaľ nie je niečo v štatúte obsiahnuté, rozhodujúcu právomoc má organizátor festivalu PAFF.

Buď v obraze

Neboj, nebude plná schránka. Sme radi ak stihneme poslať jeden mail za rok.

Alebo nás sleduj na sociálnych sieťach: