Film registration (Terms and conditions)

 • Všeobecné informácie
 • 1.1 Pezinský alternatívny filmový festival – PAFF (ďalej iba festival) je špecializovaný medzinárodný filmový festival organizovaný o.z. Kinečko (ďalej iba organizátor) so sídlom Hviezdoslavova 1, Pezinok 902 01. Cieľom festivalu je prispieť k rozvoju a prezentácii amatérskej, nezávislej, nízkorozpočtovej a študentskej filmovej tvorby a súvisiacej alternatívnej kultúry so zámerom priblížiť ju širokej verejnosti.
 • 1.2 Festival je rozdelený na súťažnú a nesúťažnú sekciu. Súťažná sekcia festivalu PAFF sa skladá z dvoch častí: zo súťaže o Najlepší film festivalu (bez obmedzenia témy a dĺžky) a súťaže X-sekundových filmov (bez obmedzenia témy, dĺžka filmov je daná poradovým číslom ročníka festivalu).
 • 1.3 O víťazoch súťažných sekcií rozhodujú diváci a porota pozvaných odborníkov z oblasti filmu.
 • 1.4 Súčasťou festivalu je tiež sprievodný program, súvisiaci s filmovou produkciou a alternatívnou kutúrou, ako napríklad workshopy, prednášky, diskusie, výstavy a koncerty.
 • 2. Práva a povinnosti festivalu PAFF
 • 2.1 O výbere filmov a časovom rozvrhnutí programu, vrátane poradia filmov, rozhoduje organizátor. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo rozhodnúť, či zaradí prihlásený film do súťažnej alebo nesúťažnej sekcie. Podmienky súťaží sú presnejšie špecifikované v sekcii Prihlasovanie filmu na stránke festivalu (www.festivalpaff.sk).
 • 2.2 Filmy sa premietajú v pôvodnom znení a organizátor zabezpečí slovenské titulky.
 • 2.3 Organizátor si vyhradzuje právo neprijať filmy, ktoré boli alebo sú oficiálne distribuované spoločnosťami, ktoré sú členmi Únie filmových distribútorov (www.ufd.sk) a boli prezentované prostredníctvom televízie, kín alebo DVD.
 • 2.4 Organizátor sa zaväzuje nevyužívať žiadne z prihlásených filmov ku komerčným účelom, napríklad k predaju či ďalšiemu šíreniu za účelom zisku, pokiaľ sa nedohodnú s autorom inak.
 • 2.5 Organizátor sa tiež zaväzuje, že všetky osobné údaje o autoroch filmov budú použité iba v súvislosti s festivalom a nebudú poskytnuté tretím stranám.
 • 3. Práva a povinnosti autorov a požiadavky na filmy
 • 3.1 Za autora filmu sa považuje režisér, scenárista, kameraman alebo producent, prípadne držiteľ práv filmu. Iba autor filmu môže pod svojím menom prihlásiť film.
 • 3.2 Autor filmu môže pochádzať z ktorejkoľvek krajiny, avšak filmy, ktoré sú nakrútené v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musia byť dodané spolu s anglickými alebo slovenskými titulkami.
 • 3.3 Autori filmu prihlásením filmu poskytujú organizátorovi súhlas s verejnou produkciou prihláseného filmu v rámci festivalu, taktiež v nasledujúcich ročníkoch v rámci výberu najlepších filmov z festivalu, a tiež pri prezentácii festivalu na iných kultúrnych podujatiach a festivaloch.
 • 3.4 Autori filmov taktiež dávajú súhlas použiť filmové fotografie a krátke ukážky z filmov na propagáciu a reklamu festivalu v médiách v tlačenej a elektronickej forme a tiež na propagačných materiáloch festivalu, a to vo festivalovom katalógu, propagačných letákoch, plagátoch, billboardoch a na webovej stránke festivalu.
 • Prihlásenie filmu alebo potvrdenie jeho účasti na festivale je považované za súhlas prihlasovateľa s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Natočil si krátky nezávislý film a chcel by si ho vidieť na veľkom plátne v kinosále?


Pošli nám ho!